در حال حاضر شرکت هایی که اقدام به ارائه راهکارهای برنامه ریزی منابع سازمان کرده اند بسیار زیاد است. اما تنها شاید تعداد معدودی هستند مطرح باشند.