شرکت پویش سیستم دانا کار پشتیبانی Sage ERP X3 شرکت گلنان پوراتوس را بر عهده دارد.